Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

– de heer A. M. T. Naterop, waarnemend burgemeester gemeente Boxtel (voorzitter)

– de heer mr. J.C.M.  Pommer, voormalig burgemeester gemeente Sint-Michielsgestel (secretaris en penningmeester)

Adviescommissie

De bij wet geregelde deskundigheid binnen de commissie, die het college adviseert in het kader van de Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke monumentenverordening, is in de Memorie van Antwoord van de minister van OCW aan de Eerste Kamer (d.d. 20 oktober 2008) nader benoemd: deskundigheid is er tenminste “op het gebied van cultuurhistorie, bouw -/ architectuurhistorie, restauratie en landschap/ stedenbouw”. Deze bezetting is dus een minimumvereiste. Hoewel meerdere disciplines in één persoon verenigd kunnen zijn, dient de commissie minimaal uit twee monumentendeskundigen te bestaan.

De adviescommissie van Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant bestaat in beginsel uit drie monumentendeskundigen, waarbij de drie hiervoor genoemde disciplines in de commissie zijn vertegenwoordigd. Indien dit voor de advisering noodzakelijk is kunnen andere disciplines, zoals bijvoorbeeld bouwhistorie of archeologie, aan de commissie worden toegevoegd.

Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit maakt gebruik van de diensten van:

– drs. Harrie Maas: wet- en regelgeving, beleidszaken, regionale cultuurhistorie en heemkunde:

– drs. Annélien van Kuilenburg: architectuurhistorica, bouwhistorica en specialist gebiedsgerichte monumentenzorg:

– drs. Martijn de Jong: kunst- en architectuurhistoricus en bouwhistoricus:

– Monique van de Looi: bouwkundige, waardensteller monumntenzorg en bouwhistoricus:

– Bernard Siera:restauratiedeskundige, bouwkundige en waardensteller monumentenzorg:

– ir. Frank Zuylen: architect en stedenbouwkundige:

– ir. Dave Ellens: architect, waardensteller monumentenzorg:

– drs. ing. Harrie Boot: bouwkundige, boerderijdeskundige en heemkundige:

– drs. Anne-Marie Visser: archeoloog:

– drs. Hans Gunter: specialist herbestemming en beleidszaken.