Nieuws

Omgevingscommissie in aantocht

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Daarin is een overgangsregeling opgenomen betreffende een aantal zaken die in de Monumentenwet is geregeld. In artikel 9.1 van de Erfgoedwet is dit bepaald.

De overgangsregeling heeft onder meer betrekking op artikel 15 van de Monumentenwet 1988, waarin is vermeld dat gemeenten verplicht om bij (erfgoed)verordening een gemeentelijke monumentencommissie in te stellen die adviseert over omgevingsvergunningen voor gebouwde en archeologische rijksmonumenten.

Monumentenwet 1988: artikel 15

1. De gemeenteraad stelt een verordening vast waarin ten minste de inschakeling wordt geregeld van een commissie op het gebied van de monumentenzorg die in elk geval tot taak heeft te adviseren over aanvragen om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel2.1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Van de commissie maken geen deel uit leden van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente. Binnen de commissie zijn enkele leden deskundig op het gebied van de monumentenzorg.

2. Burgemeester en wethouders vragen de commissie op het gebied van de monumentenzorg advies, voordat:

a. zij beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel2.1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; of

b. zij advies uitbrengen omtrent een aanvraag om of het ontwerp van een 
omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,    onderdeel f, van de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht.    

Omgevingswet: 1 januari 2022

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari  2022 zal artikel 15 van de Monumentenwet 1988 niet langer van toepassing zijn. Vóór 1 januari 2022 moeten gemeenten de verordening, waarin de inschakeling van de monumentencommissie wordt geregeld, hebben vastgesteld én de leden van de monumentencommissie hebben benoemd. Anders is de commissie niet rechtsgeldig en mag deze geen advies uitbrengen!