Dienstverlening

Gemeenten kunnen bij de stichting terecht voor onder andere de volgende dienstverlening:

– het adviseren over restauratie- en bouwplannen in het kader van de Monumentenwet en de gemeentelijke monumenten-/erfgoedverordening;
– het adviseren over en beoordelen van cultuurhistorische paragrafen in                bestemmingsplannen en cultuurhistorische onderzoeksrapporten;;
– het vervaardigen van redengevende monumentbeschrijvingen;
– het uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek;
– het uitvoeren van een second opinion;
– het maken van een cultuurhistorische gebiedsanalyse;
– het adviseren over historische (landschap)structuren;
– het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek t.b.v. herbestemming;
– het begeleiden van restauratiewerkzaamheden;
– het berekenen van de subsidiabele instandhoudingskosten
– het adviseren over alle voorkomende beleidszaken betreffende de                      gemeentelijke monumentenzorg en erfgoedbeleid;
– opname instandhouding gemeentelijke- en rijksmonumenten;
– welstandsadvisering in het kader van de Woningwet en de Wabo en overige         advisering over ruimtelijke kwaliteit in de meest brede zin des woords.

Maatwerk

Diverse gemeenten hebben specifieke wensen met betrekking tot de monumenten- 
advisering en de advisering m.b.t. ruimtelijke kwaliteit. 
Stichting AMRK heeft hierop aangesloten door het dienstverleningsaanbod te verbreden. Een aantal voorbeelden:


– In plaats van een voltallige commissie bestaat de dienstverlening aan de 
  gemeente Heusden uit de levering van één gekwalificeerde monumenten- 
  deskundige.
– Voor de gemeente Deurne levert AMRKB de voorzitter. 
– Met de gemeente Geertruidenberg is eind 2014 een overeenkomst 
  gesloten over een combinatie van monumentenadvisering en ruimtelijke 
  kwaliteit.
– In de gemeente Roosendaal wordt AMRKB ingeschakeld voor het 
  uitvoeren van een second opinion en waardestellend onderzoek t.b.v. de 
  monumentencommissie van Roosendaal. 
– Met Omgevingsadvies zijn afspraken gemaakt om een monumenten-
  deskundige van AMRKB toe te voegen aan de commissie, zodat de 
  kwaliteit van de monumentenadvisering kan worden versterkt. Dit vindt 
  plaats in Baarle-Nassau, Gilze-Rijen en Steenbergen.