Criteria planbeoordeling

Criteria planbeoordeling gebouwd erfgoed

Onderstaande beoordelingscriteria zijn gebaseerd op de ‘10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten’ van de Werkgroep Monumentenpublicaties

– Bij veranderingen aan monumenten zal steeds gezocht moeten worden naar een goede balans tussen de mogelijkheden van het monument en de wensen voor eigentijds gebruik. Het behoud van het bijzondere karakter van het beschermde monument en de waardevolle elementen die het bevat, vormen hierbij het uitgangspunt. De nieuwe toevoeging mag geen afbreuk doen aan de cultuurhistorische waarden;

– De gegevens uit de redengevende beschrijving en het aanvullende onderzoek dat eventueel wordt uitgevoerd, vormen een belangrijke onderlegger bij het opstellen van plannen.Bij de beoordeling van de plannen zal worden getoetst of de monumentale aspecten van het monument voldoende worden gerespecteerd;

– Tegenwoordig wordt alleen nog in uitzonderlijke gevallen en op kleine schaal voor reconstructie gekozen.Bij nieuwe toevoegingen wordt vaak geadviseerd deze op een eigentijdse manier vorm te geven. Zo blijft de bouwgeschiedenis ook voor volgende generaties duidelijk;

– Behoud gaat voor vernieuwing. Het voortbestaan vaneen monument wordt natuurlijk het beste gewaarborgd door goed onderhoud. Behoud van een monument, en van alle bijbehorende onderdelen van dat monument heeft altijd de voorkeur boven vernieuwing, al is herstel of vervanging van onderdelen van tijd tot tijd noodzakelijk. Bij vernieuwing gaat er onherroepelijk historisch materiaal verloren. Het is een beslissing die maar eenmaal genomen kan worden en zal daarom goed moeten worden onderbouwd

– Een monument wordt op verschillende schaalniveaus bekeken. Het eerste schaalniveau is de inpassing van het monument in zijn landschappelijke of stedenbouwkundige omgeving. Typemonument, verschijningsvorm en bouwstijl bepalen het tweede schaalniveau. Het derde schaalniveau ten slotte heeft betrekking op de toepassing van materialen en kleuren, en de uitwerking in details. Die schaalniveaus spelen bij wijzigingen aan het monument en de beoordeling daarvan een essentiële rol.