Home

Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant is een onafhankelijke organisatie die gemeenten van dienst kan zijn op het gebied van advisering van monumentenzaken en ruimtelijke kwaliteit. Deskundigheid, onafhankelijkheid en maatwerk zijn hierbij voor ons kernbegrippen.

Op basis van de Monumentenwet 1988, nu opgenomen als overgangsrecht binnen de Erfgoedwet en straks in de Omgevingswet, dienen alle gemeenten te beschikken over een gemeentelijke monumentencommissie die adviseert over omgevingsvergunningen voor gebouwde en archeologische monumenten. Hierin is opgenomen dat een commissie onafhankelijk en deskundig op het gebied van monumentenzorg dient te zijn. Niet alle gemeenten in Noord-Brabant (en andere provincies) zijn echter in staat of  vinden het wenselijk om een dergelijke monumentencommissie in te stellen wegens het beperkte aantal monumenten in hun gemeente, problemen rond het vinden van onafhankelijke monumentdeskundigen, of een combinatie van beide.

Gebleken is dan ook dat verschillende Brabantse gemeenten behoefte hebben aan een – provinciaal of regionaal werkende – adviesorganisatie, die gemeentebesturen kan adviseren op het gebied van de monumentenzorg. Volgens de Monumentenwet 1988 kan de inschakeling van een monumentencommissie ook anders geregeld worden, bijvoorbeeld via een provinciaal werkende monumentencommissie. Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant voorziet in deze behoefte.